pansztwo

Dominium vlg. pansztwo 1442 WokRacz 91v

Wyraz hasłowy Państwo Hasło konkordancji Dominium
Wyraz(y) w transliteracji pansztwo Podstawa glosowania dominium
Język wyrazu obcego łaciński
1999

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 91
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Państwo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) państwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.