vszmyerzony

Domitus vlg. vszmyerzony 1442 WokRacz 91v

Wyraz hasłowy Uśmierzyć Hasło konkordancji Domitus
Wyraz(y) w transliteracji vszmyerzony Podstawa glosowania domitus
Język wyrazu obcego łaciński
2001

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 91
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Uśmierzyć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) uśmierzony
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.