darvyączy

Donator vlg. darvyączy 1442 WokRacz 91v

Wyraz hasłowy Darować Hasło konkordancji Donator
Wyraz(y) w transliteracji darvyączy Podstawa glosowania donator
Język wyrazu obcego łaciński
2005

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 91
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Darować (czasownik)
Forma (w transkrypcji) darujący
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. czynny cz. ter.
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt niedokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Uwagi Może już subst.
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ przymiotnikowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.