posrzodek

Centrum est punctus in medio circuli ad quem omnes linee ducte sunt equales drszen vel posrzodek ca 1500 WokLub 26r

Wyraz hasłowy Pośrodek Hasło konkordancji Centrum
Wyraz(y) w transliteracji posrzodek Podstawa glosowania centrum
Język wyrazu obcego łaciński
2006
Komentarz paleograficzny Fragment vel posrzodek dopisany ciemniejszym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 26
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pośrodek (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pośrzodek
Forma (w transkrypcji) pośrzodek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 75.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 75.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.