byelmo

Glauconia (...) uel glaucula (...) est ma<cu>la in oculo uel nebula et caligo uel obscuritas oculorum... et glaucoma (...) proprie byelmo 1450 RozKap 109v

Wyraz hasłowy Bielmo Hasło konkordancji Glauconia
Wyraz(y) w transliteracji byelmo Podstawa glosowania glauconia
Język wyrazu obcego łaciński
2048
Komentarz paleograficzny W rękopisie błędnie mala zamiast macula.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 109
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bielmo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bielmo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 45.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.