barchan

Liniscenia dicitur vestis ex lino et lana contexta et alio nomine dicitur liniscius proprie barchan 1450 RozKap 145v

Wyraz hasłowy Barchan Hasło konkordancji Linistema
Wyraz(y) w transliteracji barchan Podstawa glosowania liniscenia
Język wyrazu obcego łaciński
2049

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 145
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Barchan (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) barchan
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 46.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 164.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.