sglądzycz

Abolere abthun id est delere (...) smazącz zethrzecz sglądzycz ca 1500 WokLub 2r

Wyraz hasłowy Zgładzić Hasło konkordancji Abolere
Wyraz(y) w transliteracji sglądzycz Podstawa glosowania abolere
Język wyrazu obcego łaciński
212
Komentarz paleograficzny Glosy smazącz i zethrzecz zapisane na lewym marginesie, a sglądzycz na prawym.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 2
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Zgładzić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) zgładzić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 133 (Sstp XI 335 b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 133.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.