poszvyączanya

Encenia (…) dicuntur noua festa vel dedicationes vel munera que propinantur circa amicicie poszvyączanya ca 1500 WokLub 45r

Wyraz hasłowy Poświęcanie Hasło konkordancji Encaenia
Wyraz(y) w transliteracji poszvyączanya Podstawa glosowania encenia
Język wyrazu obcego łaciński
2122

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 45
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poświęcanie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poświęcania
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 75.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 75.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.