insta

Equa eyn pferdszmuter kobylą vel insta ca 1500 WokLub 45v

Wyraz hasłowy (Hynszta) Hasło konkordancji Equa
Wyraz(y) w transliteracji insta Podstawa glosowania equa
Język wyrazu obcego łaciński
2133

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 45
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Hynszta) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Inszta
Forma (w transkrypcji) inszta
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 22 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 22.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.