necyrpaczy

Impassibilis necyrpaczy XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy (Cierpieć) Hasło konkordancji Impassibilis
Wyraz(y) w transliteracji necyrpaczy Podstawa glosowania impassibilis
Język wyrazu obcego łaciński

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Cierpieć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cirpieć
Forma (w transkrypcji) niecirpiący
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. czynny cz. ter.
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt niedokonany
Zanegowanie zanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ przymiotnikowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7 pod hasłem (Niecierpiący) Niecirpiący z definicją 'niezdolny do cierpienia, nie podlegający cierpieniu'.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.