schaczovacz

Estimare wenen schaczovacz ca 1500 WokLub 46v

Wyraz hasłowy Szacować Hasło konkordancji Aestimare
Wyraz(y) w transliteracji schaczovacz Podstawa glosowania estimare
Język wyrazu obcego łaciński
2174

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 46
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szacować (czasownik)
Forma (w transkrypcji) szacować
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 105.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 105.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.