vyrvacz

Euellere auszrauffen geten oder wurtzeln vyrvacz plecz ca 1500 WokLub 47r

Wyraz hasłowy Wyrwać Hasło konkordancji Evellere
Wyraz(y) w transliteracji vyrvacz Podstawa glosowania euellere
Język wyrazu obcego łaciński
2199
Komentarz paleograficzny Glosy vyrvacz plecz poprzedzone skreślonym zapisem vyva.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 47
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wyrwać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wyrwać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 127.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 127.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.