*czeytrzew

Fasianus (...) est quedam auis et dicitur quasi fagianus a fagin grece quod est comedere latine quia eius caro est dulcis ad comedendum vlg. *czeytrzew 1450 RozKap 86v

Wyraz hasłowy Cietrzew Hasło konkordancji Phasianus
Wyraz(y) w transliteracji *czeytrzew Podstawa glosowania ffasianus
Język wyrazu obcego łaciński
2233
Komentarz paleograficzny Wyraz czeytrzew to prawdopodobnie przykład oznaczania przez kopistę głoski ć] lub błąd kopisty czy odczytania wydawcy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 86
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cietrzew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cietrzew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr (z okrojonym i zmodyfikowanym kontekstem).
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 45.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.