dvanasczek<r>ocz

<D>uodenarius dvanasczek<r>ocz XV p. post. RozOss I 73va

Wyraz hasłowy Dwanaściekroć Hasło konkordancji Duodenarius
Wyraz(y) w transliteracji dvanasczek<r>ocz Podstawa glosowania <d>uodenarius
Język wyrazu obcego łaciński
2244
Komentarz paleograficzny Litera -e- w polskiej glosie poprawiana prawdopodobnie z litery a.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 73
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32-33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dwanaściekroć (liczebnik)
Forma (w transkrypcji) dwanaściek<r>oć
Część mowy liczebnik
Fleksem liczebnik przysłówkowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.