poborczą

Exactor (…) id est iniustus pentor eyn beschetzer poborczą ca 1500 WokLub 47v

Wyraz hasłowy Poborca Hasło konkordancji Exactor
Wyraz(y) w transliteracji poborczą Podstawa glosowania exactor
Język wyrazu obcego łaciński
2271

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 47
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poborca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poborca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 69.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 69.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.