nyewymowny

Ineffabilis id est inexplicabilis vlg. nyewymowny 1450 RozKap 129v

Wyraz hasłowy Niewymowny Hasło konkordancji Ineffabilis
Wyraz(y) w transliteracji nyewymowny Podstawa glosowania ineffabilis, inexplicabilis
Język wyrazu obcego łaciński
2305

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 129
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niewymowny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) niewymowny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 46.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 164.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.