potrzebowacz

Exigere id est requirere potrzebovacz ca 1500 WokLub 48r

Wyraz hasłowy Potrzebować Hasło konkordancji Exigere
Wyraz(y) w transliteracji potrzebowacz Podstawa glosowania exigere, requirere
Język wyrazu obcego łaciński
2314

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Potrzebować (czasownik)
Forma (w transkrypcji) potrzebować
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 75.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 75.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.