obliczacz

Expago (...) id est racionem ponere dinumerare vlg. rany obliczacz XV p. post. RozOss I 83rb

Wyraz hasłowy Obliczać Hasło konkordancji Expago
Wyraz(y) w transliteracji obliczacz Podstawa glosowania expago
Język wyrazu obcego łaciński
2354

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 83
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Obliczać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) obliczać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.