myerzony

Exosus eyn hessiger id est valde odiens wsgardzony myerzony ca 1500 WokLub 48v

Wyraz hasłowy Mierzieć Hasło konkordancji Exosus
Wyraz(y) w transliteracji myerzony Podstawa glosowania exosus
Język wyrazu obcego łaciński
2363
Komentarz paleograficzny Glosa wsgardzony na lewym marginesie, glosa myerzony na prawym marginesie - tą samą ręką i atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mierzieć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) mierzony
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt niedokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Uwagi Możliwa też transkrypcja mierżony.
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 44.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 44.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.