pozytheczno

Expedit est verbum impersonale id est vtile est pozytheczno yesth ca 1500 WokLub 48v

Wyraz hasłowy (Pożyteczny) Hasło konkordancji Expedit
Wyraz(y) w transliteracji pozytheczno Podstawa glosowania expedit, vtile
Język wyrazu obcego łaciński
2375

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Pożyteczny) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pożyteczen
Forma (w transkrypcji) pożyteczno
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany prosta

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 77 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 77.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.