oczvczycz

Expergisci ausz dem schlaff wecken oder erwachen oczvczycz ca 1500 WokLub 48v

Wyraz hasłowy Ocucić Hasło konkordancji Expergisci
Wyraz(y) w transliteracji oczvczycz Podstawa glosowania expergisci
Język wyrazu obcego łaciński
2381
Komentarz paleograficzny Ta sama glosa została zapisana również na p. marg. w. 19 przy haśle Experiri erfarn, a następnie skreślona przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ocucić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) ocucić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 55.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 55.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.