maldrzyk

Formodius formella est parws caseus quasi parwa forma vlg. maldrzyk magister in historiis sic exponit I Reg XVII fformella sunt instrumenta quibus formantur casei XV p. post. RozOss I 90ra

Wyraz hasłowy Małdrzyk Hasło konkordancji Formadium
Wyraz(y) w transliteracji maldrzyk Podstawa glosowania formodius
Język wyrazu obcego łaciński
2394

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Małdrzyk (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) małdrzyk
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.