<nie>pogrzebyony

Inhumatus vlg. <nie>pogrzebyony 1442 WokRacz 125r;

Wyraz hasłowy Pogrześć Hasło konkordancji Inhumatus
Wyraz(y) w transliteracji <nie>pogrzebyony Podstawa glosowania inhumatus
Język wyrazu obcego łaciński
2408

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 125
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pogrześć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) niepogrzebiony
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie zanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.