lysth

Zvra lysth ca 1500 WokLub 150r

Wyraz hasłowy Łyst Hasło konkordancji Sura
Wyraz(y) w transliteracji lysth Podstawa glosowania zvra
Język wyrazu obcego łaciński
2414
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Glosator umieścił zapiskę Zvra lysth między wyrazami na z, ale ta sama glosa jest również zapisana pod hasłem drukowanym Sura.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 150
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łyst (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łyst
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 41.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 41.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.