przasznek

<A>zyma przasznek vel przaszne czyastho ca 1500 WokLub 149v

Wyraz hasłowy Przasnek Hasło konkordancji Azymus
Wyraz(y) w transliteracji przasznek Podstawa glosowania <a>zyma
Język wyrazu obcego łaciński
2415
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Glosator zapisał je pod drukowanym hasłem: "Zimos grece, latine dicitur fermentum. Unde azima secundum Hugutio, Papias vero dicit azima fermentum; unde azima etiam ponitur pro peccato".
Cytowane słowniki Hugucia i Papiasa podają niejednoznaczne informacje na temat znaczenia pochodnego wyrazu azima, może dlatego glosator zapisał polskie odpowiedniki wyrazu zyma o znaczeniu przeciwstawnym do podstawy glosowania. Stąd konieczna emendacja tejże na <a>zyma.
Pierwsza polski wyraz zapisany najpierw w postaci prasznek, a następnie skreślony (chyba tym samym atramentem) i poprawiony pod spodem - z dokładnym oznaczeniem, krórego miejsca dotyczy dopisek.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 149
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1-2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przasnek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przasnek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 78.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 78.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.