przaszne

<A>zyma przasznek vel przaszne czyastho ca 1500 WokLub 149v

Wyraz hasłowy (Przaśny) Hasło konkordancji Azymus
Wyraz(y) w transliteracji przaszne Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2416
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Glosator zapisał je pod drukowanym hasłem: "Zimos grece, latine dicitur fermentum. Unde azima secundum Hugutio, Papias vero dicit azima fermentum; unde azima etiam ponitur pro peccato".
Cytowane słowniki Hugucia i Papiasa podają niejednoznaczne informacje na temat znaczenia pochodnego wyrazu azima, może dlatego glosator zapisał polskie odpowiedniki wyrazu zyma o znaczeniu przeciwstawnym do podstawy glosowania. Stąd konieczna emendacja tejże na <a>zyma.
Pierwsza polski wyraz zapisany najpierw w postaci prasznek, a następnie skreślony (chyba tym samym atramentem) i poprawiony pod spodem - z dokładnym oznaczeniem, krórego miejsca dotyczy dopisek.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 149
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1-2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Przaśny) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Przasny
Forma (w transkrypcji) przasne
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 78.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 78.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.