gdysz

Exquo seyt einmal gdysz ca 1500 WokLub 48v

Wyraz hasłowy Gdyż Hasło konkordancji Exquo
Wyraz(y) w transliteracji gdysz Podstawa glosowania exquo
Język wyrazu obcego łaciński
2436

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gdyż (spójnik)
Forma (w transkrypcji) gdyż
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik podrzędny

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 18.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.