przestraschycz

Exterrere erschrecken przestraschycz ca 1500 WokLub 49r

Wyraz hasłowy Przestraszyć Hasło konkordancji Exterrere
Wyraz(y) w transliteracji przestraschycz Podstawa glosowania exterrere
Język wyrazu obcego łaciński
2457

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 49
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przestraszyć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) przestraszyć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 80.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 80.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.