pyasta

<G>vmpha (...) est medium rothe pyasta Et alio modo dicitur mediolus XV p. post. RozOss I 97rb

Wyraz hasłowy Piasta Hasło konkordancji Gumpha
Wyraz(y) w transliteracji pyasta Podstawa glosowania <g>vmpha
Język wyrazu obcego łaciński
2486

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 97
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 49

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Piasta (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) piasta
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.