nyedoradny

<I>nconsultus id est non consultus vlg. nyedoradny XV p. post. RozOss I 104rb

Wyraz hasłowy Niedoradny Hasło konkordancji Inconsultus
Wyraz(y) w transliteracji nyedoradny Podstawa glosowania <i>nconsultus
Język wyrazu obcego łaciński
2490

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 104
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niedoradny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) niedoradny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 15.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.