*barthodzye

<M>ellifluus est dulcis... inde mellicida et est qui facit vel custodit melliflua vlg. *barthodzye XV p. post. RozOss I 124vb

Wyraz hasłowy Bartodziej Hasło konkordancji Mellicida
Wyraz(y) w transliteracji *barthodzye Podstawa glosowania <m>ellifluus
Język wyrazu obcego łaciński
2571
Komentarz paleograficzny W zapisie polskiej glosy barhodzye kopista albo przestawił dwie ostatnie litery -ye, albo też pominął końcowe -y.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 124
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bartodziej (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bartodziej
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 15.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.