szolną

<M>erops (...) dicitur quedam auis viridi coloris proprie szolną que eciam epigester dicitur quia libenter comedit apes Et eciam dicitur gallus merops XV p. post. RozOss I 126ra

Wyraz hasłowy Żołna Hasło konkordancji Merops
Wyraz(y) w transliteracji szolną Podstawa glosowania <m>erops
Język wyrazu obcego łaciński
2574

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 126
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 43

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Żołna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) żołna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.