parthacz

<P>ictaciarius (...) dicitur ille qui consuit de vilibus coriis siue pannis proprie parthacz XV p. post. RozOss I 151rb

Wyraz hasłowy Partacz Hasło konkordancji Pictaciarius
Wyraz(y) w transliteracji parthacz Podstawa glosowania <p>ictaciarius
Język wyrazu obcego łaciński
2588

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 151
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Partacz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) partacz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.