mląnka

<S>ilurus (...) est piscis parws et minutus mląnka albo *mrzeywka XV p. post. RozOss I 184ra

Wyraz hasłowy Mlanka Hasło konkordancji Silurus
Wyraz(y) w transliteracji mląnka Podstawa glosowania <s>ilurus
Język wyrazu obcego łaciński
2612

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 184
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mlanka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mlanka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.