Bogumyl

Teophilus est proprium nomen viri vlg. Bogumyl Et dicitur a teos grece quod est Deus latine et philos amor quasi in amore Dei *existans 1440 RozPaul 258r

Wyraz hasłowy Bogumił Hasło konkordancji Teophilus
Wyraz(y) w transliteracji Bogumyl Podstawa glosowania Teophilus
Język wyrazu obcego łaciński
2616
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie zapisał existans zamiast existens.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 258
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 33

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu (gdyż jest to nazwa własna).

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.