pąkąvycza

<P>laudeollum est linthiamen vel plaudiolum et est instrumentum mediante quo antiquitus plaudebant in nupciis sc. parws cussinus qui ictus manuum pąkąvycza XV p. post. RozOss I 154ra

Wyraz hasłowy Pękawica Hasło konkordancji Plaudeolum
Wyraz(y) w transliteracji pąkąvycza Podstawa glosowania <p>laudeollum
Język wyrazu obcego łaciński
2700
Komentarz paleograficzny W rękopisie litery n i u są nie do odróżnienia - zarówno dla pisarza jak i dla wydawcy.
Cytat można by rekonstruować na zasadzie: Plandeollum est linthiamen ('lekka szata kobieca') vel plaudiolum est instrumentum ('instrument perkusyjny').

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 154
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pękawica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pękawica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Uwagi Możliwa też transkrypcja pąkawica.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.