nyevczyrzpyączy

Inpassibilis vlg. nyevczyrzpyączy 1442 WokRacz 126r

Wyraz hasłowy (Ucierpieć) Hasło konkordancji Impassibilis
Wyraz(y) w transliteracji nyevczyrzpyączy Podstawa glosowania inpassibilis
Język wyrazu obcego łaciński
2716

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 126
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14–15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Ucierpieć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ucirzpieć
Forma (w transkrypcji) nieucirzpiący
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. czynny cz. ter.
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt niedokonany
Zanegowanie zanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ przymiotnikowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.