czyethrzew

Fasianus est quedam auis eyn fasan czyethrzew ca 1500 WokLub 50r

Wyraz hasłowy Cietrzew Hasło konkordancji Phasianus
Wyraz(y) w transliteracji czyethrzew Podstawa glosowania fasianus
Język wyrazu obcego łaciński
2785

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 50
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 37-38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cietrzew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cietrzew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 9.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.