czewka

Trama est instrvmentum textoris vlg. czewka Tramen dicitur filum per quod [[inst]] intrat stamen et per quod currit trama 1442 WokRacz 194v

Wyraz hasłowy Cewka Hasło konkordancji Trama
Wyraz(y) w transliteracji czewka Podstawa glosowania trama
Język wyrazu obcego łaciński
2794

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 194
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cewka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cewka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.