pąporzeską

Obstetrix ein am pąporzeską etiam est stera in qua puer moratur in vtero matris ca 1500 WokLub 90v

Wyraz hasłowy Pęporzezka Hasło konkordancji Obstetrix
Wyraz(y) w transliteracji pąporzeską Podstawa glosowania obstetrix
Język wyrazu obcego łaciński
2884

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pęporzezka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pęporzezka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 64 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 64.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.