oszmyąny

Obrisus vlg. oszmyąny 1442 WokRacz 152v

Wyraz hasłowy Ośmiać Hasło konkordancji Obrisus
Wyraz(y) w transliteracji oszmyąny Podstawa glosowania obrisus
Język wyrazu obcego łaciński
2898

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ośmiać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) ośmiany
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.