*dzedzycznye

<E>mphitesis grece melioracio latine et est contractus melior inter vendicionem et locacionem sed quam aliqua res immobilis puta terra sterilis datur alicui ad meliorandum perpetue uel ad tempus circa constitutam pensam quam singulis annis tribuit et proprie potest dici *dzedzycznye mitho XV p. post. RozOss I 77ra

Wyraz hasłowy Dziedziczny Hasło konkordancji Emphiteosis
Wyraz(y) w transliteracji *dzedzycznye Podstawa glosowania <e>mphitesis
Język wyrazu obcego łaciński
2994
Komentarz paleograficzny Zapis osobliwy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 77
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5-6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziedziczny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) dziedziczne
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Uwagi Możliwa też lekcja dziedzicznie myto.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.