prosznovacz

Ociari id est ocio vacare ledig oder mussig gen prosznovacz ca 1500 WokLub 91r

Wyraz hasłowy (Próżnować) Hasło konkordancji Otiari
Wyraz(y) w transliteracji prosznovacz Podstawa glosowania ociari
Język wyrazu obcego łaciński
3045

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 91
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Próżnować) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Próznować
Forma (w transkrypcji) proznować
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 78.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 78.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.