thur

Onocentavrus thur ca 1500 WokLub 92r

Wyraz hasłowy Tur Hasło konkordancji Onocentaurus
Wyraz(y) w transliteracji thur Podstawa glosowania onocentavrus
Język wyrazu obcego łaciński
3063
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
B. Erzepki czyta onocentaurus.

Por. glosę morski byk dopisaną do hasła onocentaurus (k. 92r g. marg. w. 3) tą samą ręką.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 92
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tur (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) tur
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 112.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 112.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.