poschedl

Erat oriundus byl poschedl de illa provincia siue terra - hic oriundus non est participium sed nomen ca 1500 WokLub 93r

Wyraz hasłowy (Pójść) Hasło konkordancji Erat oriundus
Wyraz(y) w transliteracji poschedl Podstawa glosowania oriundus
Język wyrazu obcego łaciński
3125
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 93
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Być (czasownik)
Forma (w transkrypcji) był
Część mowy czasownik
Fleksem forma przeszła BYĆ (SKC)
Liczba pojedyncza
Rodzaj męski
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Pójść) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pójć
Forma (w transkrypcji) poszedł
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów cz. przesz. czynny II
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Typ odmiany prosta
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas zaprzeszły

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 72 (Sstp VII 5b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s.72.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.12.2023 r.