lyczby

Vsualis pagamenti pospolythey lyczby ca 1500 WokLub 94v

Wyraz hasłowy Liczba Hasło konkordancji Usualis pagamenti
Wyraz(y) w transliteracji lyczby Podstawa glosowania pagamenti
Język wyrazu obcego łaciński
3163
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 94
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Liczba (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) liczby
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 38 (SStp IV 48a).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 38.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.