ber

Panichium est legumen quoddam proprie fenchel ber ca 1500 WokLub 95r

Wyraz hasłowy Ber Hasło konkordancji Panicium
Wyraz(y) w transliteracji ber Podstawa glosowania panichium
Język wyrazu obcego łaciński
3181

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 95
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ber (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ber
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 3.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 3.
Machek V. 1954: Česká a slovenská jména rostlin, Praha.
Makowiecki S. 1936: Słownik botaniczny łacińsko-małoruski, Kraków.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
Rostafiński J. 1900: Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczną rozprawą o źródłach, Kraków.
SłśCz, t. I.
Sławski F. red. 1974: Słownik prasłowiański, t. I, Wrocław-W-wa-Kraków.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.