bolecz

Parturiri gebern vt ibi parturiunt montes etc. bolecz ca 1500 WokLub 96r

Wyraz hasłowy Boleć Hasło konkordancji Parturire
Wyraz(y) w transliteracji bolecz Podstawa glosowania parturiri
Język wyrazu obcego łaciński
3206

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 96
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Boleć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) boleć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 4.
Przykład użycia czasownika parturio cytowany w VEx to fragment przysłowia parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 4.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.