dzyerzaczy

Magnanimus (…) id est audax groszmutig vyelkyego vel vyelkovmyslny vyele o szobye dzyerzaczy ca 1500 WokLub 78v

Wyraz hasłowy Dzierżeć Hasło konkordancji Magnanimus
Wyraz(y) w transliteracji dzyerzaczy Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
3210
Komentarz paleograficzny Między w. 25 a 26 druku wpisane glosy: vyelkyego vel vyelkovmyslny, na p. marg. glosa: vyele o szobye dzyerzaczy.
Notatka glosatora ma charakter eliptyczny. Prawdopodobnie został przez glosatora pominięty wyraz określany umysłu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 78
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dzierżeć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) dzierżący
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. czynny cz. ter.
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt niedokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ przymiotnikowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 16.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 16.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.