przeklocz

Perforare durchgraben oder duchborn przeboscz przeklocz ca 1500 WokLub 98v

Wyraz hasłowy (Przekłuć) Hasło konkordancji Perforare
Wyraz(y) w transliteracji przeklocz Podstawa glosowania perforare
Język wyrazu obcego łaciński
3290
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa przeboscz, na p. marg. glosa przeklocz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona strona
Numer 98
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Przekłuć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Przekłóć
Forma (w transkrypcji) przekłoć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 79.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 79.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.